همکاران اجرایی در  آموزشگاه فنی حرفه ای زینب کبری (س)

خانم برزگر

موسس آموزشگاه

خانم دارابی

مدیر آموزشگاه

خانم زنگنه

همکار خیریه و آموزشگاه

خانم اختری 

مدیر اجرایی

خانم روحی زاده 

پذیرش

آقای عفت دار

همکار آموزشگاه، تدارکات

خانم رضایی

ثبت نام سایت

همکاران آموزشی

خانم حبیبی

مدرس خیاطی

آقای قوانی

مدرس سالمندیاری

خانم باشتنی

مدرس قالی

و گلیم بافی

 خانم زنگنه

مدرس خیاطی

خانم ولید آبادی

مدرس خیاطی

خانم آناهیتا لطفی

مدرس حسابداری

خانم آزاده ایران

مدرس شیرینی پزی